caer-health-buildingBETH YW IECHYD GALWEDIGAETHOL?

Diben ein gwasanaethau iechyd galwedigaethol yw helpu cyflogwyr i sefydlu p’un a yw iechyd eu gweithwyr yn cael ei effeithio’n uniongyrchol gan y gwaith maen nhw’n ei wneud, a sicrhau eu bod yn ffit i wneud y swydd y cânt eu cyflogi i’w gwneud.

Mae ein gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol yn gwbl gymwys i gynnal ystod o asesiadau i helpu i atal afiechydon neu anafiadau cysylltiedig â gwaith.

Fel cyflogwr, gallwch gyfeirio’ch gweithwyr at ein gwasanaethau iechyd galwedigaethol os oes ganddynt broblem iechyd – gan gynnwys iechyd meddwl – sy’n effeithio ar eu gwaith neu’n achosi iddynt gymryd nifer o absenoldebau salwch.

Nod cyfeiriadau at Iechyd Caer yw rhoi sylw i’r addasiadau y gallai fod eu hangen i gefnogi gweithwyr yn y gweithle; mae gwasanaethau penodol yn cynnwys sgrinio cyn-lleoliad, sgrinio cyffuriau ac alcohol, ffitrwydd i weithio, a mwy.

GOFAL CWSMERIAID A RHEOLAETH O ANSAWDD

Yn Iechyd Caer, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ac atebol sy’n seiliedig ar ethos o ansawdd, moeseg, cyfrinachedd a chydraddoldeb. Cydweithiwn yn agos â’n cleientiaid i gynnal pecyn pwrpasol sy’n diwallu eu hanghenion penodol. Fel cwmni, mae ein dulliau ymarfer a’n gofal cwsmeriaid o’r safon uchaf.

Deallwn fod darparu gwasanaeth parhaus yn rhan annatod o ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ac awn ati bob amser i hybu hyn. Mae hyn yn rhoi cyfle i’n cwsmeriaid feithrin perthnasau gwaith rhagorol gyda gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol ac mae hynny’n gwella hyder, ymddiriedaeth a pharch y naill at y llall.

I gefnogi ymhellach ein hamcanion i gynnal gwasanaeth parhaus, rhaid i’n gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol ymgymryd â rhaglen llywodraethu clinigol. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys archwilio ac arfarnu clinigol a datblygu proffesiynol; gwerthuso arferion a pherfformiad ein staff clinigol er mwyn sicrhau gofal o safon uchel gyson.

Mae gennym achrediad ISO 9001 – yn Iechyd Caer, rydym wedi ymrwymo i reolaeth o ansawdd.

IECHYD A DIOGELWCH

Mae gan fusnesau rwymedigaethau cyfreithiol, a moesol, i reoli iechyd a diogelwch yn effeithiol, ond mae manteision ariannol mawr i’w cael o safbwynt diogelu’ch hun rhag y twf parhaus mewn ymgyfreitha – troseddol a sifil, megis lleihau (neu o leiaf gadw pris) eich premiwm yswiriant.

Mae’r Gyfraith yn cydnabod bod sbectrwm eang a chymhleth o faterion iechyd a diogelwch, a dyna pam mae gofyniad cyfreithiol bod gan gwmnïau bobl â digon o allu, naill ai o fewn y cwmni neu wedi’u cyflogi o’r tu allan, i ddelio ag iechyd a diogelwch.

Yn ogystal â’ch rhwymedigaeth gyfreithiol mae gennych hefyd rwymedigaeth foesol; mae gennych ddyletswydd gofal i sicrhau bod gan eich gweithwyr amgylchedd gwaith mor ddiogel â phosibl – sy’n golygu lleihau gymaint ag y bo modd unrhyw risg o anaf neu afiechyd.

HYLENDID AC AMGYLCHEDDOL

P’un a yw’n cael ei nodi fel rhan o archwiliad, trwy wyliadwriaeth iechyd galwedigaethol neu fel rhan o raglen iechyd a diogelwch barhaus; mae Gwasanaethau Iechyd Caer yn gallu cefnogi’ch cwmni ym mhob agwedd ar hylendid galwedigaethol a monitro amgylcheddol.

Mae ein hymgynghorwyr hylendid galwedigaethol sydd â chymwysterau proffesiynol yn gallu darparu gwasanaethau hylendid galwedigaethol cynhwysfawr – gan roi pwyslais ar gydweithio â chleientiaid i roi ar waith ddatrysiadau ymarferol, gan eu helpu i leihau risg a helpu i gydymffurfio â’r gyfraith.